STATUT UDRUGE – MEĐUNARODNI EDUKACIJSKI CENTAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja
djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije,
financiranja i druga pitanja značajna za rad MEĐUNARODNI
EDUKACIJSKOG CENTRA (u daljnjem testu: Udruga).

Udruga je organizirana kao nevladina, nestranačka, neprofitna
organizacija.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi :

Skraćeni naziv glasi : MEC

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.
Iznimno, Udruga može djelovati i na područjima drugih
država u skladu sa zakonima tih država.

Udrugu zastupa PREDSJEDNIK(CA) Udruge.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice, u mjestima na području Republike
Hrvatske gdje se za to ukaže potreba.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika na kojem
ispisan puni naziv Udruge i sjedište.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti ga predsjednik/ca Udruge, te
drugi članovi ili zaposlenici Udruge koje on/ona ovlasti.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova/ica
udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge.

Obavješćivanje se vrši internim biltenom, na webu ili objavom odluka
na oglasnoj ploči Udruge.

Rad tijela Udruge je javan.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge zbog zaštite
osobnih podataka o članovima/icama Udruge, te zbog zaštite osobne
ili poslovne tajne.

CILJEVI I DJELATNOST

MEĐUNARODNI EDUKACIJSKI CENTAR

Članak 7.

Cilj osnivanja Udruge je podizanje i širenje specifičnih znanja
i vještina, koja nisu ili nisu adekvatno zastupljena u redovitom
obrazovnom procesu u RH, a odnose se na razne ljudske djelatnosti.
Udruga će podizati i širiti znanja i vještine i u domeni politike.

Udruga okuplja i građane, udruge građana, razne organizacije te
pravne osobe koje svojim znanjima, vještinama i afinitetima žele
doprinijeti podizanju razine specifičnih znanja, razvoju političke
kulture i demokracije, te povećanju djelotvornosti raznih profesija
te političkih i drugih djelatnika koji rade ili predstavljaju u
državnim ili lokalnim vlastima.

Udruga promovira i europska odnosno svjetska saznanja i vještine iz
domene specifičnih znanja i vještina iz raznih ljudskih djelatnosti,
koja nisu ili nisu adekvatno zastupljena u obrazovnom sistemu RH te
političkog odnosno društvenog zastupanja, predstavljanja odnosno
upravljanja i vladanja.

Udruga će u skladu sa svojim mogućnostima sudjelovati i djelovati na
promicanju obrazovanja specifičnim znanjima i vještinama, političke
kulture i demokracije u Hrvatskoj, susjednim zemljama, široj regiji,
Europi, i drugdje gdje se ukažu potrebe i mogućnosti.

Udruga može biti i član drugih udruga i udruženja u Hrvatskoj i u
inozemstvu.

Udruga nije i neće biti politička stranka.

Članak 8.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 7. Udruga će
obavljati sljedeće djelatnosti :
· promovirati specifična znanja i vještine iz raznih područja
ljudskog djelovanja,
. promovirati političku kulturu i demokraciju kao sastavni dio opće
kulture građana,
. informirati javnost o značaju dodatnih obrazovanja i
cjeloživotnog učenja te političke kulture i demokracije u razvoju
zajednice,
· aktivno promovirati građanske inicijative u svrhu daljnje
demokratizacije društva,
· osigurati komunikacijske kanale u svrhu suradnje između
kreativnih pojedinaca i pojedinki – članova udruge, te šire
društvene odnosno političke zajednice
. promovirati putem medija specifična znanja i tehnike iz raznih
domena ljudskih djelatnosti i političku kulturu te vještine
političkog djelovanja,
· razmjenjivati informacije o radu svih zainteresiranih u radnim,
stvaralačkim i političkim procesima,
· organizirati seminare i predavanja i stručna usavršavanja za
podizanje kvalitete i nivoa specifičnih znanja i vještina iz raznih
ljudskih djelatnosti, te praktične politike na svim razinama: od
državne, županijske, općinske gradske, kotarske, gradskih četvrti
do mjesnih odbora,
.organizirati susrete, tzv. „team buildinge“, prezentacije,
marketinške i PR (odnosi sa javnošću)aktivnosti u cilju promocije

i ostvarivanja ciljeva rada udruge,te zainteresiranih subjekata,
· objavljivati interne brošure, ali i druge tiskane, Internetske,
audio DVD publikacije sukladno zakonu o medijima i izdavaštvu,
· objavljivati multimedijalne sadržaje sukladne ciljevima Udruge.

ČLANOVI UDRUGE

Članak 9.

Članom/icom udruge može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban
državljanin/ka Republike Hrvatske, ili stranac/kinja, koji/a je
zainteresiran za rad u Udruzi i koji/a prihvaća odredbe ovog
Statuta.

Svaki redovni član/ica Udruge ima sva prava i obveze koje proizlaze
iz ovog Statuta, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku,
vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom
podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili
drugim osobinama.

Član/ica može biti i pravna osoba, kojoj je cilj promicanje ciljeva
navedenih u ovom Statutu. Pravna osoba je jedan član/ica. Pravna
osoba samostalno bira i razrješava 1 (jednog) predstavnika/cu, koji/
a predstavlja pravnu osobu na neodređeni rok odnosno do opoziva.
Pravna osoba ima ista prava i obveze kao i jedna fizička osoba član/
ica udruge.

Članstvo može biti redovno, izvanredno i počasno.

Redovni članovi/ce Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji
utvrdi Skupština.

Izvanredni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 10.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom/icom
Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu
u članstvo.

Redovni članovi/ce potpisuju pristupnicu za redovnog člana/ice,
kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje
odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.

Izvanredni članovi/ce potpisuju pristupnicu za izvanrednog člana/
ice, imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge u skaldu sa Statutom
udruge.
Izvanredni
članovi/ce sudjeluju u radu Skupština, ali nemaju pravo glasa.

Članak 11.

Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasni/a član/
ica može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito
pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 12.

Redovni članovi/ce imaju pravo :
- birati i biti birani u tijela Udruge,
- sudjelovati u aktivnostima Udruge
– koristiti resurse udruge po

povlaštenim uvjetima .

Redovni članovi/ce imaju obvezu :
- redovito plaćati članarinu,
- poštivati odredbe Statuta,
- širiti ugled Udruge,
- čuvati poslovne tajne.

Članak 13.

Članstvo prestaje :
- istupanjem,
- neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
- isključenjem.

Člana/icu se može isključiti iz članstva u udruzi ako krši odredbe
statuta, ili ako svojim ponašanjem narušava ugled udruge.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog
odbora o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u
članstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini,
Odluka Skupštine je konačna.

TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 14.

Dužnosnici/e i tijela upravljanja Udruge su :
- Skupština
- Predsjednik/ca
- Upravni odbor.

Članak 15.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redovni i izvanredni članovi/ce Udruge, te
predstavnik/ca pravne osobe redovnog člana/ice.

Članak 16.

Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

- donosi Statut i druge akte Udruge,
- bira i razrješava Predsjednika/cu Udruge,
- bira i razrješava članove/ice Upravnog
odbora Udruge,
- utvrđuje poslovnu politiku Udruge,
- prihvaća plan rada i izvješća o radu Upravnog odbora Udruge,
- donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
- odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku
Udruge,
-
odlučuje o učlanjivanju u druge udruge i udruženja u Hrvatskoj i
inozemstvu
- odlučuje o visini godišnje članarine,

- odlučuje o prigovoru protiv odluke Upravnog odbora o prijemu u
članstvo ili o isključenju članstva,
- donosi sve odluke u svezi s radom Udruge za koje nije nadležan
Upravni odbor ili Predsjednik/ca Udruge.

Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom u dvije godine.

Skupštinu saziva Predsjednik/ca. Ukoliko Predsjednik/ca ne sazove
Skupštinu u roku iz predhodnog stavka Skupštinu će sazvati upravni
odbor.

Upravni odbor obavezan je sazvati Skupštinu i ako to zatraži 25%
redovnih članova/ica Udruge.

Predsjednik/ca, Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine
dostaviti članovima/icama najmanje tri dana prije sazivanja
sjednice.

Ukoliko Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku
4. ovog članka, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva sjednicu mogu
sazvati osnivači.

Članak 17.

Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična
većina redovnih članova/ica Udruge.

Ukoliko se pozivu ne odazove 50% redovnih članova, skupština može
punopravno donositi odluke ukoliko se nakon 45 min čekanja skupi
najmanje 1/3 redovnih članova.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica,
osim u slučaju iz članka 26. stavka 2. ovog Statuta.

Članak 18.

Predsjednik/ca Udruge organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.

Predsjednik/ca zastupa i predstavlja Udrugu i odgovora za zakonitost
rada Udruge.

Mandat Predsjednika/ce traje pet godina uz mogućnost da bude ponovo
biran/a.

Članak 19.

Predsjednik/ca može biti razriješen/a dužnosti i prije isteka roka
na koji je izabran/a :
- na vlastiti zahtjev,
- ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i
djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razriješenu Predsjednika/ce donosi Skupština 2/3ćinskom
većinom glasova.

Članak 20.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika/cu zamjenjuje
član/ica Upravnog odbora Udruge koju Predsjednik/ca ovlasti za to.

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja
između dvije sjednice Skupštine.

Upravni odbor čine Predsjednik/ca i 2 člana/ice koje bira Skupština.

Mandat članova/ica Upravnog odbora traje 5 godina uz mogućnost da
budu ponovo birani.

Upravni odbor i svaki njegov član/ica odgovora za svoj rad
Skupštini.

Predsjednik/ca Udruge ujedno je i Predsjednik/ca Upravnog odbora.

Članak 22

Upravni odbor :
- priprema nacrt Statuta i drugih akata,
- saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve
materijale o kojima Skupština raspravlja,
- izvršava odluke Skupštine,
- prima nove članove/ice udruge i predlaže Skupštini imenovanje
počasnih članova/ica,
- odlučuje o isključivanju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
- donosi plan i program rada Udruge
- odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.
– odlučuje o uspostavi Ureda Udruge
– odlučuje o zapošljavanju direktora/ice, tajnika/ice i ostalog
potrebnog osoblja

Članak 23.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik/ca po potrebi.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje
natpolovična većina članova/ica Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja
članova/ica.

Upravni odbor i Predsjednika/cu Udruge Skupština može razriješiti
i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja
ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze. Ukoliko
razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim
mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove/ice Upravnog odbora,
Skupština bira nove članove/ice Upravnog odbora na vrijeme do isteka
mandata u čiji su sastav birani.

Svaki član/ica Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje
prije isteka mandata na koji je izabran/a, s time da je dužan/
a obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na
prvoj sjednici.

Članak 24.

Imovinu Udruge čine:
-novčana sredstva
-nekretnine
-pokretne stvari i druga imovinska prava

Udruga je neprofitna organizacija, a novčana sredstva pribavlja iz
članarine, donacija, dotacija, sponzorstva i poklona, te obavljanjem
dopuštenih djelatnosti, prihodima od imovine i imovinskih prava u
skladu sa zakonom.

Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva
Udruge.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

U slučaju prestanka Udruge, nakon podmirenja svih potraživanja
od trećih osoba, imovina Udruge pripast će Hrvatskoj Nacionalnoj
Sveučilišnoj Knjižnici u Zagrebu.

Članak 25.

Financijska godina udruge počinje 1. siječnja, a završava 31.
prosinca iste godine.

PRESTANAK UDRUGE

Članak 26.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom
prisutnih članova/ica.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 25.02.2008.

Predsjednik, Tomislav Stojak